Zamówienia Publiczne

Radca prawny Agnieszka Chudzik jest jednocześnie pracownikiem jednostki budżetowej Skarbu Państwa (wojskowego oddziału gospodarczego), posiada  wieloletnie doświadczenie w obsłudze tej jednostki w szczególności w zakresie zamówień publicznych (w tym także znajomości ustawy o finansach publicznych). Posiadane poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne” pozwala na dostęp do  informacji niejawnych związanych z przedmiotem obsługiwanego podmiotu.

W sprawach z zakresu zamówień publicznych ze strony wykonawcy istotne jest należyte odczytanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowanie niepodlegającej odrzuceniu oferty, przygotowanie skutecznego odwołania oraz reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą. Natomiast ze strony Zamawiającego – istotne jest posiadanie przejrzystego Regulaminu Zamówień Publicznych, prawidłowe sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przygotowanie wzorów umów do każdego postępowania, należyta ocena ofert, skuteczna obrona w razie złożenia odwołania przez wykonawcę, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą. Po zawarciu umowy istotne jest także jej należyte wykonanie oraz dochodzenie roszczeń w przypadku niewykonania umowy i nienależytego wykonania umowy.

W zamówieniach publicznych istotna jest dbałość o mienie publiczne i podejmowanie wszelkich działań zgodnych z ustawą o finansach publicznych oraz zapewnienie zgodności działań jednostki z dyscypliną finansów publicznych. 

Do prowadzonych spraw z zakresu zamówień publicznych należą m.in.:

  • sporządzanie regulaminu zamówień publicznych;
  • ocena SIWZ pod kątem prawnym druga;
  • tworzenie i opiniowanie umów w ramach zamówień publicznych;
  • sporządzanie odwołań;
  • sporządzanie odpowiedzi na odwołania;
  • reprezentacja wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem;
  • reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem.
© Copyright 2022 - Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Chudzik
Made by Digging.agency


Warning: Undefined array key "ct_builder" in /home/klient.dhosting.pl/asterixix/prawnyradca.biz.pl/public_html/wp-content/plugins/swiss-knife/admin/admin__features_settings.php on line 708
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram