Prawo cywilne i gospodarcze

Kancelaria świadczy usługi związane z tworzeniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów i rozwiązuje problemy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów w obrocie cywilno-prawnym.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie zabezpieczania umów i wierzytelności, jak również zajmuje się windykacją długów.

Radca prawny Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu pozwów, pism procesowych, apelacji oraz skarg kasacyjnych we wszelkich dziedzinach prawa. Do zakresu usług należy reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami i sądami administracyjnymi w każdej dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

W dziedzinie prawa lokalowego i nieruchomości Kancelaria posiada praktykę w świadczeniu pomocy prawnej dla właścicieli i zarządców nieruchomości oraz Wspólnot Mieszkaniowych.

Prawo cywilne i gospodarcze obejmuje m.in.:

 • Reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu przed sądem w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przed organami egzekucyjnymi, urzędami i innymi instytucjami
 • Prowadzenie spraw egzekucyjnych, zawieranie porozumień w sprawie spłaty zadłużenia
 • Sporządzanie i opiniowanie umów
 • Negocjowanie umów
 • Zabezpieczanie wykonania umów
 • Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
 • Pozwy, nakazy, wnioski
 • Pisma procesowe
 • Opinie
 • Odzyskiwanie nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa
 • Uzyskiwanie odszkodowań za przejęte nieruchomości
 • Uzyskiwanie odszkodowań dla właścicieli nieruchomości od Gminy za niezłożenie osobom eksmitowanym propozycji najmu lokalu socjalnego
 • Poradnictwo w zakresie nabywania nieruchomości (kupno, sprzedaż, zamiana)
 • Ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa i związane z tym odszkodowania
 • Umowy sprzedaży
 • Reklamacja konsumenckie
 • Najem
 • Dzierżawa
 • Umowy o roboty budowlane
 • Umowy zlecenia
 • Umowy o dzieło
 • Umowy darowizny
 • Inne umowy nazwane i nienazwane
 • Sprawy ubezpieczeniowe